Czy czułeś kiedykolwiek dreszcz emocji, który towarzyszy odkryciu jakiejś tajemnicy? To, co było dotychczas zasłonięte, nieznane, nagle staje się jawne. Jest coś niesamowitego w odkrywaniu tajemnic, a chrześcijanie mają przywilej być odkrywcami każdego dnia. Taką możliwość daje im lektura najwspanialszej książki na świecie – Biblii. Jej część – Nowy Testament – zawiera jedną z najwspanialszych tajemnic Bożych. Jest nią Chrystus (Kol 2:2). Wyjaśnijmy to.

Bóg, który jest niewidzialny i niepoznawalny w sposób w jaki poznawalny jest świat fizyczny (empirycznie), przez wieki był tajemnicą. Jednak tajemnica ta została odsłonięta w Jezusie Chrystusie (por. J 1:18). Co więcej, niesamowite jest to, że w odsłonięciu tej tajemnicy zawarty jest jeszcze jeden element, szczególnie ważny dla człowieka: „Chrystus w was, nadzieja chwały” (Kol 1:27). O czym on mówi?

Apostoł Paweł otrzymał objawienie, że Boga można poznać tylko w Chrystusie, zaś Pan Jezus Chrystus chce Go objawiać człowiekowi poprzez osobiste zamieszkanie w nim. Zamieszkanie to dokonuje się poprzez obecność Ducha Świętego w duchu człowieka. Tu, w wewnętrznym człowieku, Duch Święty odsłania człowiekowi prawdę o Bogu. Dokonuje się to w osobistej relacji człowieka z Bogiem.

Zatem poznanie Boga to poznanie Chrystusa. To Jezus jest centrum Nowego Testamentu i to On jest istotą objawienia. Duch Święty, odsłaniając człowiekowi prawdę, ukazuje właśnie Chrystusa. Jest to dla nas wskazówką, iż to na Chrystusie człowiek powinien skupić swój duchowy wzrok. On jest jedynym „obiektem” poznania i jednocześnie źródłem tego poznania. Jedynym „obiektem” chwały i uwielbienia. Jedyną drogą do Ojca. Nie można Go w żaden sposób pominąć, gdyż kto Jego pomija, ten pomija Boga i nigdy Boga nie pozna.

Paweł poznał także, że Chrystus został posłany do ludzi, aby, wraz z zamieszkaniem w nich, stać się ich doskonałością. Jako Syn Człowieczy był zarówno Zastępcą, jak i Przedstawicielem ludzkości. W Nim ludzkość została odkupiona i w Nim ludzkość została uwolniona ku doskonałości. Tylko w Nim człowiek może być doskonały.

Takie zrozumienie dzieła Chrystusa zmusza człowieka do określonej postawy względem Niego. Potrzebuje on utożsamić się z Chrystusem w tej zastępczej ofierze, jak i w uwolnieniu. Dopiero gdy człowiek w pełni identyfikuje się z Chrystusem w Jego dziele zbawienia, staje się uczestnikiem Jego doskonałości.

Apostoł Paweł to głosił, nad tym pracował, to propagował (Kol 1:28), a co najważniejsze, sam żył w Chrystusie, co powodowało działanie w nim mocy Bożej (Kol 1:29).

Podsumowując, Chrystus jest główną postacią Nowego Testamentu. Wszystkie jego księgi mówią o tym, że Jezus jest pełnią. Poza Nim nie ma życia ani mądrości, ani poznania Boga. W Jego Duchu człowiek może żyć w Bogu. Chrystus mieszka w wierzącym człowieku, a wierzący jest w Nim. On jest naszą nadzieją chwały! On jest tajemnicą Bożą! Odkrywajmy Go.

Pastor Jacek Gromadzki